فعالیت در آزمایشگاه تحقیقاتی

توضیحات فرصت

آشنایی با وسایل و تجهیزات آزمایشگاه بیولوژی و نحوه کار با آن ها

موقعیت مکانی