كارشناس بازرگانی و فروش

8 اردیبهشت 1401

توضیحات فرصت

-منظم، دقيق، مسئوليت پذير
-توانایی مذاكره و بازاريابی
-مهارت‌های كاربری نرم افزار

موقعیت مکانی