کارشناس تحقیقات بازار

17 اردیبهشت 1401

توضیحات فرصت

-آشنا به زبان انگلیسی

-آشنا به تحلیل های آماری

-آشنایی با اصول‌تحقیقات بازار

موقعیت مکانی