کارشناس تحقیقات بازار

28 آبان 1400

توضیحات فرصت

_تحقیقات بازار، سرچینگ، مذاکره
_به مدت دوماه
_تعهد به فعالیت داوطلبانه
_علاقه و انگیزه به فعالیت در حوزه اعلام شده

رشته های مرتبط:
بازاریابی، تبلیغات، مدیریت

موقعیت مکانی