پژوهشکده الکترونیک و پرتو کاوش

09901198314 09901198*** نمایش
isa.mohammadi.1976@gmail.com
1 فرصت

درباره شرکت

دانش بنیان در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان . با 20 سال سابقه کار

اندازه شرکت
کوچک