کارشناس آموزش و خدمات آموزشی

19 بهمن 1401

توضیحات فرصت

1. برنامه ریزی در زمینه تولید محتوای آموزشی
2. پیگیری تولید محتوا بر اساس برنامه زمانبندی
3. تبادل اطلاعات با بخش تولید محتوای دیجیتال
4. کنترل کمی و کیفی محتوای تولید شده
5. تهیه گزارشات برای ارائه به مدیریت

موقعیت مکانی